Πίνακας επιτυχόντων και ανακοίνωση ενστάσεων

By 27 Σεπτεμβρίου, 20223 Οκτωβρίου, 2022Ανακοινώσεις

Ενστάσεις

Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων μπορούν να σταλούν στο dima@upatras.gr μέχρι και 2/10/22. Τις ενστάσεις εξετάζει τριμελής επιτροπή μελών ΔΕΠ την οποία ορίζει η Συνέλευση Τμήματος Η τριμελής επιτροπή ενστάσεων εισηγείται στη Συνέλευση Τμήματος σχετικά με τις υποβληθείσες ενστάσεις. Η Συνέλευση τελικώς, αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι των εισηγήσεων και αντίστοιχα τροποποιεί ή όχι τον κατάλογο επιτυχόντων και επιλαχόντων.

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ