ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ(ΔΕΤ)

ΠΜΣ :Ψηφιακή Καινοτομία & Διοίκηση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ψηφιακή Καινοτομία & Διοίκηση αναγνωρίζει την Ποιότητα ως κύριο μέσο για την επίτευξη υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου και δεσμεύεται να διασφαλίζει την ποιότητα σε όλες τις ακαδημαϊκές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητές του.

Η Πολιτική Ποιότητας του ΠΜΣ στη Ψηφιακή Καινοτομία & Διοίκηση προσδιορίζει τις διαδικασίες ποιότητας για τη συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας και τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών και των εκπαιδευτικών διαδικασιών, των ερευνητικών δράσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών στους φοιτητές και την κοινωνία. Διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη Πολιτική του Πανεπιστημίου Πατρών, το Στρατηγικό Σχεδιασμό και τη Στοχοθεσία καθώς και το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος.

Η Πολιτική αυτή βασίζεται στις ακόλουθες θεμελιώδεις αξίες:

 • Την ακαδημαϊκή ελευθερία στη διδασκαλία, την έρευνα, την έκφραση και τη διακίνηση ιδεών στα πλαίσια του Συντάγματος και των Νόμων του κράτους.
 • Το σεβασμό της αξιοκρατίας, της ακαδημαϊκής και επιστημονικής δεοντολογίας.
 • Την αφοσίωση στην πρόοδο της επιστήμης και της μετάδοσης και διάχυσης της γνώσης με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης.

Σκοπός της Πολιτικής Ποιότητας του ΠΜΣ στη Ψηφιακή Καινοτομία & Διοίκηση είναι η επίτευξη υψηλής ποιότητας λειτουργίας και η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς ακαδημαϊκές και ερευνητικές πρακτικές. Με την Πολιτική αυτή, το ΠΜΣ στη Ψηφιακή Καινοτομία & Διοίκηση επιδιώκει να ανταποκρίνεται διαρκώς στις διεθνείς προκλήσεις της έρευνας και εκπαίδευσης στα αντικείμενα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ και της Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ειδικεύσεις του ΜΠΣ), στις προσδοκίες όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας , των αποφοίτων του και της κοινωνίας.

Η Πολιτική Ποιότητας του ΠΜΣ στη Ψηφιακή Καινοτομία & Διοίκηση

 • Εναρμονίζεται με τη Πολιτική Ποιότητας και τους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας(ΔΕΤ) και του Ιδρύματος.
 • Προωθεί την αποστολή του ΠΜΣ και υποστηρίζει την υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων σε ακαδημαϊκό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο.
 • Καθορίζει το πλαίσιο της στοχοθεσίας του ΠΜΣ και διασφαλίσει ότι οι στόχοι που τίθενται παρακολουθούνται, μετρούνται και επιτυγχάνονται.
 • Εφαρμόζει όλες τις διαδικασίες που διενεργούνται στο ΠΜΣ: Ψηφιακή Καινοτομία & Διοίκηση.
 • Ενισχύει την έννοια της ποιότητας που πρέπει να διέπει όλες τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες.
 • Δεσμεύει όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΜΣ να εργάζονται για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών στους φοιτητές και την κοινωνία.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας, το ΠΜΣ στη  Ψηφιακή Καινοτομία & Διοίκηση δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες που θα διασφαλίζουν:

 • την καταλληλότητα της δομής και οργάνωσης μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών που προσφέρει
 • την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • τη συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου και τη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα.
 • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού
 • την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας.
 • το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.
 • την  ποιότητα  των  υποστηρικτικών  υπηρεσιών,  όπως  οι  διοικητικές  υπηρεσίες,  οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.

Η υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας του ΠΜΣ απαιτεί τη συνεχή διερεύνηση, καταγραφή και ανάλυση των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων που επιφέρουν, την έγκαιρη αναγνώριση προβλημάτων και τη δρομολόγηση της επίλυσής τους, τη μέριμνα για την ικανοποίηση όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των συνεργαζόμενων φορέων.

Η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος διενεργείται μέσω ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης με τη συμμετοχή όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η διαδικασία συντονίζεται από τα μέλη της ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος σε συνεργασία με τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος υποστηρίζεται από όλα τα όργανα και τις επιτροπές του ΠΜΣ.

Στο πλαίσιο της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης διενεργείται συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία συγκεντρωτικών στοιχείων µε ποσοτικά δεδομένα σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, διενεργείται αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων από τους φοιτητές, συντάσσονται τα απογραφικά δελτία διδάσκοντα για όλα τα μαθήματα, καταγράφεται η ερευνητική παραγωγή των μελών του ΠΜΣ και γενικά παρακολουθείται και αναλύεται κάθε άλλο θέμα το οποίο είναι σχετικό µε τη λειτουργία και την επίτευξη των στόχων του μεταπτυχιακού. Τα αποτελέσματα της εσωτερικής αποτίμησης παρουσιάζονται σε ειδική συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος, όπου αποφασίζονται οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις και βελτιωτικές ενέργειες.

Για την εφαρμογή των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας χρησιμοποιούνται πληροφοριακά συστήματα για την καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων ποιότητας, τα οποία έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν με την ευθύνη της ΜΟ.ΔΙ.Π.:

Η Πολιτική Ποιότητας δημοσιοποιείται στον ιστότοπο του ΠΜΣ για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών και την συμμετοχή τους στις προβλεπόμενες διαδικασίες.