Skip to main content
•• Επισκεφθείτε τον ιστότοπο των αποφοίτων μας: alumni-dima.upatras.gr  και στείλτε μας την προσωπική σας ιστορία! ••
•• Επισκεφθείτε τον ιστότοπο των αποφοίτων μας: alumni-dima.upatras.gr  και στείλτε μας την προσωπική σας ιστορία! ••
•• Επισκεφθείτε τον ιστότοπο των αποφοίτων μας: alumni-dima.upatras.gr  και στείλτε μας την προσωπική σας ιστορία! ••

Διάρκεια Σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) εξάμηνα φοίτησης. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των διδακτικών μαθημάτων και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ. Το τρίτο εξάμηνο διατίθεται αποκλειστικά για την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα επιτελείται στην έδρα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Πάτρα, Παρασκευή απόγευμα και Σαββατοκύριακα λαμβάνοντας υπόψη την διαθεσιμότητα των εργαζομένων μεταπτυχιακών φοιτητών. Η φοίτηση ξεκινά τον Οκτώβριο 2020, και η δομή-διδασκαλία των μαθημάτων είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες εργαζόμενων φοιτητών. Ειδικότερα η εξέταση περιλαμβάνει στα περισσότερα μαθήματα ομαδικές και ατομικές εργασίες ενώ το εκπαιδευτικό υλικό σε όλα τα μαθήματα θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην Εκπαιδευτική Πύλη eclass του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Με την έναρξη του Π.Μ.Σ. τον Οκτώβριο του 2020 για την παρακολούθηση και την απόκτηση Μ.Δ.Ε. προβλέπονται συνολικά δίδακτρα 3.500 ευρώ τα οποία θα καταβάλλονται τμηματικά σύμφωνα με τα παρακάτω:

  • Με την εγγραφή προ-καταβάλλονται 1000 €.
  • Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου καταβάλλονται 1000 €.
  • Στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου καταβάλλονται με την έγκριση ανάληψης διπλωματικής εργασίας 1500 €.

Τα δίδακτρα θα κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος και θα προσκομίζεται η σχετική απόδειξη στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.. Στην περίπτωση διακοπής της φοίτησης στο Π.Μ.Σ. δεν επιστρέφεται το μέρος των διδάκτρων που έχει καταβληθεί.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί 50 πτυχιούχοι Ελληνικών ΑΕΙ (Πανεπιστημίου, ΤΕΙ) ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μια ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της ΕΑΥ (επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων) του ΠΜΣ προς επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

Αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος των 50 η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνυπολογισμό των παρακάτω κριτηρίων, το καθένα από τα οποία αποδίδει συγκεκριμένο αριθμό μορίων:

α) Βαθμός πτυχίου: στρογγυλοποίηση στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο x 4 μόρια,

β) Αναγνωρισμένος τίτλος γλωσσομάθειας που πιστοποιεί την καλή (B2) γνώση της ξένης (αγγλικής) γλώσσας (όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 1 του Π.Δ.146/2007,την παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ.116/2006 και τον Α.Σ.Ε.Π.: 5 μόρια (σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναγνωρισμένος τίτλος, η γλωσσομάθεια εξετάζεται με ειδική εξέταση),

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα : 0-5 μόρια,

δ) Επιστημονική δραστηριότητα του υποψήφιου (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ανακοινώσεις σε συνέδρια) από 0-5 μόρια,

ε) Συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον της ΕΑΥ: ποιοτική αξιολόγηση από 0-35 μόρια.

στ) Προϋπηρεσία σε δημόσιες υπηρεσίες ή οργανισμούς ή σε θέσεις που αφορούν ψηφιακό μάρκετινγκ από 0-10 μόρια

Στην Συνέντευξη του υποψηφίου συνυπολογίζονται:

(i) η εκτίμηση της προσωπικότητάς του,

(ii) η αποτίμηση της πιθανής ερευνητικής δραστηριότητάς του,

(iii) η ποιότητα των απαιτούμενων δύο συστατικών επιστολών.

Αίτηση

Αίτηση μέσω του portal του Πανεπιστημίου

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm