Απαλλαγή τελών φοίτησης (ακαδ. έτος 2022-2023)

By 3 Οκτωβρίου, 20224 Οκτωβρίου, 2022Ανακοινώσεις

Οι νεοεισαχθέντες φοιτητές/τριες του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 που δικαιούνται την απαλλαγή  των τελών φοίτησης στο ΠΜΣ Ψηφιακή Καινοτομία και Διοίκηση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του νόμου 4485/2018 (ΦΕΚ 114,τΑ «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 86 του νόμου 4778/2022 (ΦΕΚ 141, τΑ/21-07-2022), την υπουργική απόφαση ΦΕΚ 3387 /10-08-2018 («Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών ΠΜΣ των ελληνικών ΑΕΙ») και την Υπουργική απόφαση 108990/Ζ1 με αρ. φύλλου ΦΕΚ τ.Β’ 4899/16-9-2022 παρακαλούνται να καταθέσουν  μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2022 την αίτηση τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση dima@upatras.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: εκτός από τα οικονομικά κριτήρια σύμφωνα με τον Ν 4778/2022 πρέπει ο τελικός βαθμός του πτυχίου σας να είναι από 7,5 και πάνω