1 θέση εργασίας για Σύμβουλο Διαχείρισης Υποβολών & Παρακολούθησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

By 12 Αυγούστου, 2021Θέσεις Εργασίας
Βασικές Αρμοδιότητες Υποψηφίου
Διαχείριση Υποβολών & Παρακολούθηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίου
Κατ’ ελάχιστον διετής εμπειρία στη σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων

Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών ή παρεμφερούς αντικειμένου σπουδών

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (ευχέρεια επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο)

Άριστη γνώση Η/Υ και εφαρμογών γραφείου

Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών με υπευθυνότητα και συνέπεια – τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων

Υπευθυνότητα και επαγγελματικό προφίλ

Πνεύμα ομαδικής συνεργασίας και επικοινωνιακές δεξιότητες

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και νέων ιδεών-προτάσεων

Επιθυμητά Προσόντα Υποψηφίου
Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών

Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ.

Τόπος Εργασίας
Θεσσαλονίκη
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών
10/09/2021
Email Αποστολής Βιογραφικών
hr@aplan.gr

 

Παροχές:

Απολαβές πλήρους απασχόλησης

Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης