1 θέση εργασίας για Σύμβουλο Αναπτυξιακού Νόμου

By 12 Αυγούστου, 2021Θέσεις Εργασίας
Βασικές Αρμοδιότητες Υποψηφίου
Συγγραφή επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων

Συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αλλά και του απαιτούμενου υλικού τεκμηρίωσης, για τη συγγραφή και υποβολή των επενδυτικών σχεδίων

Δημιουργία τεκμηριωμένων οικονομικών προβλέψεων βάσει της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου αλλά και της ευρύτερης στρατηγικής της επιχείρησης

Επικοινωνία με τους εκπροσώπους των πελατών

Διαχείριση / παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα (project management, αιτήματα τροποποίησης, αιτήματα επαλήθευσης δαπανών κ.ά.)

Διαρκής ενημέρωση για νέες προσκλήσεις ή για αναθεωρήσεις υφιστάμενων προσκλήσεων

Διενέργεια ελέγχων επιλεξιμότητας

Ενημερώσεις σε υφιστάμενους και νέους πελάτες σχετικά με το περιεχόμενο των προσκλήσεων

Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίου
Κατ’ ελάχιστον 2ετής εμπειρία σε αντίστοιχη θέση / αντικείμενο (απαραίτητη η ενεργή ενασχόληση με τον Αναπτυξιακό Νόμο ή το ΕΣΠΑ)

Πτυχίο Πανεπιστήμιο – TEI σε σχετικό αντικείμενο (με κατεύθυνση τα Οικονομικά, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τη Λογιστική ή συναφές αντικείμενο)

Εξαιρετική γνώση συγγραφής και επεξεργασίας κειμένου / φύλλων υπολογισμού

Άριστος, τεκμηριωμένος γραπτός λόγος

Πολύ καλή γνώση αγγλικών

Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, καθώς και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΠΣΚΕ

Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες και συνεργατικό πνεύμα

Ιδιαίτερα ανεπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης, ορισμού προτεραιοτήτων και επίτευξης ποιοτικού αποτελέσματος εντός αυστηρών προθεσμιών

Επιθυμητά Προσόντα Υποψηφίου
Μεταπτυχιακός τίτλος στη Λογιστική και στα Χρηματοοικονομικά θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
Τόπος Εργασίας
Θεσσαλονίκη
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών
10/09/2021
Email Αποστολής Βιογραφικών
hr@aplan.gr

 

Παροχές:

Άριστο περιβάλλον εργασίας

Πλήρες ωράριο εργασίας

Αποδοχές αναλόγως των προσόντων

Εκπαίδευση