Skip to main content
•• Επισκεφθείτε τον ιστότοπο των αποφοίτων μας: alumni-dima.upatras.gr  και στείλτε μας την προσωπική σας ιστορία! ••
•• Επισκεφθείτε τον ιστότοπο των αποφοίτων μας: alumni-dima.upatras.gr  και στείλτε μας την προσωπική σας ιστορία! ••
•• Επισκεφθείτε τον ιστότοπο των αποφοίτων μας: alumni-dima.upatras.gr  και στείλτε μας την προσωπική σας ιστορία! ••

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Έναρξη 07-06-2024 λήξη 10-09-2024) για εισαγωγή 50 μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-DIGITAL INNOVATION AND MANAGEMENT» (ΦΕΚ 7622/τ.Β΄/31.12.2023), για το ακαδημαϊκό έτος  2024-2025.

Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τις παρακάτω ειδικεύσεις:

 • Ψηφιακό μάρκετινγκ (Digital Marketing)
 • Ψηφιακή Διακυβέρνηση (e- Government)

Η συνολική διάρκεια των σπουδών για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων εκτείνεται σε δύο διδακτικά εξάμηνα ενώ το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Πάτρα με δυνατότητα αναμετάδοσης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο λαμβάνοντας υπόψη την διαθεσιμότητα των εργαζομένων μεταπτυχιακών φοιτητών.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. και την απόκτηση Δ.Μ.Σ. προβλέπονται συνολικά δίδακτρα 3.500 ευρώ τα οποία θα καταβάλλονται τμηματικά (3 δόσεις).

 

 1. Σκοπός Π.Μ.Σ.

1a. Σκοπός Ψηφιακό μάρκετινγκ (Digital Marketing)

Σκοπός της ειδίκευσης αυτής είναι να αποκτήσουν οι απόφοιτοι όλες τις καινοτόμες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες στρατηγικές και πρακτικές που εφαρμόζονται στο ψηφιακό μάρκετινγκ ώστε να καταστούν ικανοί να διερευνούν, να διαχειρίζονται και να αναλύουν τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του μεγάλου όγκου των καταναλωτών. Επιπλέον, οι απόφοιτοι, με την βοήθεια του κλάδου των Νευροεπιστημών και ειδικότερα του πεδίου του Νευρομάρκετιγνκ θα είναι ικανοί, να γνωρίζουν τους τρόπους επηρεασμού των καταναλωτών, να αξιοποιούν  και να εφαρμόζουν καινοτόμες τεχνικές για τη διαδικασία λήψης ορθών αποφάσεων μάρκετινγκ. Οι απόφοιτοι θα εφοδιαστούν με όλες τις διοικητικές και τεχνολογικές δεξιότητες για μια επιτυχή καριέρα στον τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

 

1b. Σκοπός μεταπτυχιακού στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση (e-Government)

Σκοπός της ειδίκευσης  αυτής  είναι να προσφέρει την απαραίτητη  γνώση και τις ικανότητες στους συμμετέχοντες ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αναμόρφωση και ανάπτυξη της Δημόσιας Διοίκησης, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της ψηφιακής μεταρρύθμισης στην οποία έχει εισέλθει η χώρα μας. Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του προγράμματος θα αποκτήσουν μια σύγχρονη οπτική για τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διεύθυνση, τις τεχνικές ελέγχου και την αξιολόγησης της σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης. Οι απόφοιτοι αξιοποιούνται σε διάφορα επαγγελματικά επίπεδα και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με την Δημόσια Διοίκηση και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι είναι το πρώτο μεταπτυχιακό στην χώρα μας που προσφέρει αυτή την ειδίκευση.

 

 1. Κατηγορίες εισαγομένων φοιτητών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των ως άνω αναφερομένων Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

Αίτηση δύναται να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι αλλοδαπών Ιδρυμάτων τα οποία δεν είναι ακόμα ενταγμένα στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ. Στην περίπτωση αυτή, οι αιτούντες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί κατοχής τίτλου σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά έγγραφα ότι έχουν προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε ο τίτλος τους και το αντίστοιχο Ίδρυμα πρόκειται να ενταχθούν στο Εθνικό μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ, μέχρι την ολοκλήρωση της διάρκειας σπουδών τους. Σε διαφορετική περίπτωση γίνεται διαγραφή του φοιτητή, χωρίς να υπάρχει αξίωση απόν τον φοιτητή επιστροφής χρημάτων.

 1. Αριθμός εισακτέων

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 προβλέπεται η εισαγωγή 50 εισακτέων.

 1. Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με συνυπολογισμό των παρακάτω κριτηρίων, το καθένα από τα οποία αποδίδει συγκεκριμένο αριθμό μορίων:

Βαθμός πτυχίου/διπλώματος: 40%

Επίπεδο γνώσης της ξένης (αγγλικής) γλώσσας: 5%

Επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά,

ανακοινώσεις σε συνέδρια συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα) :5%

Κατοχή άλλων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών ή Διδακτορικό Δίπλωμα: 5%

Συναφής επαγγελματική εμπειρία 10%

Συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον της ΕΑΥ 35%

 

 1. Φάκελος Υποψηφιότητας – Αίτηση και Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν, σε έντυπη μορφή οι υποψήφιοι/ες, είναι:

 • αίτηση συμμετοχής (ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή),
 • αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών,
 • πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
 • βιογραφικό σημείωμα,
 • επιστημονικές δημοσιεύσεις,
 • τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές. Οι επιστολές πρέπει να υπογράφονται από μέλη ΔΕΠ του εκπαιδευτικού Ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη ΔΕΠ άλλων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου),
 • φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας,
 • αποδεικτικό ξένης γλώσσας. Οι πτυχιούχοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις για την καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., θα αποφασίζει για τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων προκειμένου να διαπιστώνεται η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα.

Θετικά θα συνυπολογίζεται η γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας.

 • βεβαίωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση (επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά) υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω link https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm και να αποστείλουν προς το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή), ένα πλήρες αντίγραφο υποψηφιότητας, μέχρι 10/09/2024 και ώρα 23.59. O φάκελος θα πρέπει να φέρει στο εξωτερικό του υποχρεωτικά την ένδειξη:

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Π.Μ.Σ. Ψηφιακή καινοτομία και Διοίκηση
Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, 263 34, Πάτρα

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται :

α) από την Διευθύντρια του προγράμματος, Καθηγήτρια, κα ΄Ηρα Αντωνοπούλου, Τμήμα  Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, email: hera@upatras.gr

β) στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού: https://dima.upatras.gr/

γ) στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού: dima@upatras.gr, laggelop@upatras.gr

 

H Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.

Αντωνοπούλου Ν. Σωτηρία-Ηρα

Καθηγήτρια