Προβλέπεται η δυνατότητα υποτροφιών στο πλαίσιο του νόμου 4485/4-8-17 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/4.8.17).

Σκοπός των υποτροφιών είναι να επιβραβεύσει και να υποκινήσει τους φοιτητές του προγράμματος για την επίτευξη βελτιωμένων επιδόσεων.

 

2020 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Search